BGMM ၏ သမုိင္းေၾကာင္း

၁. ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန ့တြင္ ယာယီလုိင္စင္ကုိရရွိခဲ့ပါသည္။

၂. ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္လုပ္ငန္းမ်ားကိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၃. ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ပဲခူးၿမိဳ ့သုိ ့တုိးခ်ဲ ့ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၄. ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ တရား၀င္လုိင္စင္ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။

၅. ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ Group Lease ႏွင့္လက္တြဲကာ Group Lease ၏ စီမံမွဳလက္ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၆. ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၿမိဳ ့နယ္အသစ္မ်ားသုိ ့တုိးခ်ဲ ့ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအရ BGMM ၏ ဒါရုိက္တာမ်ား

Mitsuji Khonoshita, မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ

Kaname Hashimoto, ဒါရုိက္တာ

Alain Dufes, ဒါရုိက္တာ

Jonathan Meuret, ဒါရုိက္တာ

Freddy Marie, ဒါရုိက္တာ